Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.tzuk.tychy.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2013-09-23
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej:

 • brak tekstu alternatywnego przy niektórych elementach nietekstowych,
 • brak nagłówków i etykiet przy niektórych elementach strony,
 • brak instrukcji i czytelnych etykiet w miejscach gdzie wymagane jest wprowadzenie przez użytkownika informacji,
 • brak podpowiedzi prawidłowej wartości, sugestii w przypadku błędu, instrukcji, przykładów i autouzupełniania w wyszukiwarce,
 • strona nie umożliwia zmiany ustawień kontrastu zarówno w treściach tekstowych, jak i nietekstowych, a także zmiany rozmiaru tekstu,
 • nie wszystkie elementy na stronie mają właściwy kontrast,
 • nie wszystkie nazwy komponentów są zgodne z ich etykietami,
 • nie wszystkie linki na stronie są jednoznacznie oznaczone,
 • występują błędy parsowania strony,
 • nie wszystkie pliki są dostępne cyfrowo.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-29
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Do oceny dostępności cyfrowej wykorzystano skaner Tingtun Checker oraz AChecker.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach ul. Budowlanych 43, 43-100 Tychy

 • budynek posiada jedno wejście głowne od strony parkingu przy ul. Budowlanych 43,
 • budynek jest piętrowy,
 • do wejscia prowadzi jeden stopień (zostanie wykonany podjazd),
 • punkt obsługi klientów mieści się na parterze budynku, wyposażony jest w stolik i krzesła oraz dzwonek,
 • w budynku nie ma możliwości przemieszczania się osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach,
 • budynek nie jest wyposażony w głośnik TOTUPOINT, brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, druku powiększonego,
 • brak pętli indukcyjnej,
 • do budynku przylega parking bez miejsca dla osób niepełnosprawnych,
 • brak toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2020-09-22 06:19:18
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2020-09-22 06:22:12
Odsłon: 595
Dziennik zmian